Berikut pengertian seni menurut pendapat para ahli:

A. Aristoteles

seni adalah peniruan terhadap alam tetapi sifatnya harus ideal.

B. Plato dan Rousseau

seni adalah hasil peniruan alam dengan segala seginya.

C. Ki Hajar Dewantara

seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah, sehingga menggerakan jiwa perasaan manusia

Baca lebih lanjut